تماس

کاری داشتید ایمیل بزنید یا در لینکدین سراغم را بگیرید.

ydalijeh@gmail.com


Linkedin

همچنین به تازگی نوشتن به انگلیسی را آغاز کردم (۳۰ دی ۱۴۰۲)- اکانت مدیوم من (+)