کایزون

اقلیم دانش استراتژی

تماس

کاری داشتید ایمیل بزنید یا در لینکداین سراغم را بگیرید.

ydalijeh@gmail.com


Linkedin