استراتژی محتوا

بیانیه ماموریت بازاریابی محتوایی چیست؟ (+چهارچوب استاندارد)

بیانیه ماموریت بازاریابی محتوایی

بیانیه ماموریت بازاریابی محتوایی یا بیانیه ماموریت محتوا یکی از اسناد تیم محتوا است که در زیر مجموعه استراتژی محتوا قرار می‌گیرد. ماموریت تیم محتوا بر روی تمامی خروجی‌ها و تلاش‌های آن سایه می‌اندازد. به همین دلیل در زمره اسناد بالادستی هر تیم محتوا و دیجیتال مارکتینگ تدوین بیانیه ماموریت برای تیم محتوا، فرآیند کاملا …