سواد مالی

برنامه ریزی برای اهداف | یک نمونه عملی

تمرین هدفگذاری

معمولا در شروع سال، همه شوق و ذوق بسیاری برای هدف گذاری دارند. انگار سال جدید یک دنیای جدید با قوانین جدید است که فکر میکنیم راحت‌تر می‌توان به اهدافمان دست یابیم.  این درست که تحویل سال یک قرارداد اجتماعی و تاریخی است و چیزی جز یک تغییر فصل نیست. اما فرصت و بهانه‌ای برای …