آرشیو برچسب ها: هنری مینتزبرگ

نتایج جاری سازی تفکر استراتژیک در سازمان (با کمک مینتزبرگ و لیدکا)

#تفکر استراتژیک روشی از تفکر است که از بین متغیرهای مختلف آنهایی که بر روی شاخص‌های کلیدی عملکرد شخصی و سازمانی ما اثرگذارند، شناسایی می‌کند. متفکر استراتژیک ابتدا براساس این متغیرهای استراتژیک، گزینه‌هایی را روی میز می‌گذارد و براساس منابع موجود و در دسترس، چند گزینه محدود را انتخاب کرده و سایر گزینه‌ها را حذف …