استراتژی منابع انسانی

شناسنامه شغلی، ماتریس شایستگی و اثربخشی آموزش‌های سازمانی

امروز به توجه به تغییرات سریع بازارها و صنایع، کسب و کارها نیازمند چابکی بیشتری برای سازگاری و ادامه جریان ارزش آفرینی برای مشتریان هستند. برای چابکی بیشتر و سازگار شدن این سرعت بالای تغییرات، نیازمند جریانی از یادگیری سازمانی هستیم. اینجا قصد ندارم به مفهوم سازمان‌های یادگیرنده پیتر سنگه بپردازم یا اهمیت یادگیری و …