آرشیو برچسب ها: جین لیدکا

تفکر استراتژیک، چینش منابع و ساخت رودخانه‌ای از مزیت رقابتی

سابق بر این، تفکر استراتژیک را براساس مدل جین لیدکا، دارای ویژگی‌های نگرش سیستمی، فرصت طلبی هوشمندانه، فرضیه سازی و آزمون فرضیه و در نهایت دارای ویژگی تفکر و اقدام بهنگام برشمردیم. در مورد این گفتیم که تفکر استراتژیک، یادگیرنده و توسعه گر است (+). کل نگری و مفهوم آن را هم در دیدگاه‌های هنری …

نتایج جاری سازی تفکر استراتژیک در سازمان (با کمک مینتزبرگ و لیدکا)

#تفکر استراتژیک روشی از تفکر است که از بین متغیرهای مختلف آنهایی که بر روی شاخص‌های کلیدی عملکرد شخصی و سازمانی ما اثرگذارند، شناسایی می‌کند. متفکر استراتژیک ابتدا براساس این متغیرهای استراتژیک، گزینه‌هایی را روی میز می‌گذارد و براساس منابع موجود و در دسترس، چند گزینه محدود را انتخاب کرده و سایر گزینه‌ها را حذف …

فرضیه سازی و آزمون فرضیه، مولفه آخر مدل تفکر استراتژیک لیدکا

در چند نوشتار اخیر، به بررسی مقاله معروف جین لیدکا درباره #تفکر استراتژیک پرداختیم. لیدکا در این مقاله، یک مدل پنج بخشی را برای توصیف مرزهای تفکر استراتژیک ارائه داده است.بعد اول این مدل به تفکر سیستمی یا دید سیستمی اختصاص دارد. اینکه بتوانیم اثر تصمیمات و اقدامات‌مان در آینده را تخمین بزنیم و اندرکنش …